Usługi

Prawo Imigracyjne

Legalizacja Pobytu

Cudzoziemcy z państw trzecich (spoza obszaru Unii Europejskiej i EOG), którzy planują w Polsce dłuższy pobyt, powinni uzyskać zezwolenie na pobyt. Przybiera on różną postać - zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta UE i inne. Jednym z popularniejszych zezwoleń jest oczywiście zezwolenie na pobyt czasowy, a mianowicie zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Kto może ubiegać się o zezwolenie na pobyt?

O zezwolenie na pobyt mogą ubiegać się osoby, których cel pobytu w Polsce przekracza 3 miesiące. Kartę pobytu uzyskują przykładowo osoby, które w Polsce zamierzają wykonywać pracę zarobkową, studiować, prowadzić własną działalność gospodarczą. O kartę pobytu mogą się również ubiegać osoby, które w Polsce chcą zostać z bardziej osobistych powodów - są związane z obywatelem Polski, bądź przebywającym w Polsce cudzoziemcem. Nie zależnie od celu, w jakim cudzoziemcy w Polsce przebywają powinni oni posiadać stosowne zezwolenie.

Dlaczego nasza kancelaria?

Na polskim rynku istnieje obecnie wiele firm oferujących usługi legalizacji pobytu cudzoziemców. Są to z reguły firmy zakładane przez cudzoziemców, którzy nie posiadają wykształcenia prawniczego, bądź zdobyli je na podrzędnych polskich prywatnych uczelniach. Jako kancelaria prawna posiadamy nie tylko wykształcenie zdobyte na państwowych uniwersytetach (w naszym przypadku jest to Uniwersytet Warszawski), ale również zdobyte w izbach zawodowych (Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i Okręgowej Izbie Adwokackiej). Konsekwencją przynależności do wyżej wymienionych izb jest konieczność stosowania zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym etyki zawodowej, która nakazuje nam wykonywać nasz zawód z należytą starannością.

Niestety część naszych klientów stanowią osoby poszkodowane przez takie pseudo — kancelarie, których błędy musimy prostować. 

Jak wygląda współpraca z nami?

Należy przede wszystkim podkreślić, że od momentu podpisania z klientem umowy opiekujemy się nim aż do zakończenia postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy/stały/rezydenta UE i inne. Nasze usługi obejmują m.in.:

- wypełnienie wniosku na pobyt;

- umówienie klienta na spotkanie w mazowieckim urzędzie wojewódzkim, gdzie złoży odciski palców i otrzyma pieczątkę w paszporcie;

- pomoc w zebraniu niezbędnych dokumentów.

Co jeszcze możemy dla Państwa zrobić:

 

Oprócz świadczenia usług związanych z legalizacją pobytu pomagamy również naszym klientom:

- zakładać spółki;

- uzyskiwać zezwolenie na pracę bądź oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy;

- występujemy przed sądem w celu uzyskania zgody na zawarcie związku małżeńskiego;

- pomagamy uzyskać obywatelstwo polskie bądź uznanie za obywatela polskiego;

- udzielamy porad prawnych i wiele innych.

GOLDBENCH

Kancelaria Prawna

Kontakt z nami

ul. Nowy Świat 51 lokal 8

00-042 Warszawa

Telefon:

667 - 176 - 701

E - mail:

kontakt@goldbench.pl